Contact

Heb je een vraag? Kijk dan eerst bij de `Veel gestelde vragen` of het antwoord op jouw vraag er tussen staat. Is dat niet het geval? Neem voor vragen over kraamzorg, producten of MijnPryl dan contact op met Pryl door te bellen met 0411-700208 of een mail te sturen naar info@pryl.nl. Neem voor verloskundige vragen contact op met jouw praktijk voor verloskunde.

Veel gestelde vragen

Staat het antwoord op jouw vraag en niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@pryl.nl.

Bij Pryl werk je niet zomaar. Dat doe je omdat je deel uit wilt maken van een goed team. Jij laat jouw cliënten ‘Pryl geluk dichtbij’ ervaren.

Kraamverzorgenden die aan Pryl verbonden zijn, maken zelf kennis met de zwangere (intake) en ondersteunen de verloskundige en moeder bij de bevalling en kraamtijd. Ook na de kraamtijd zijn ze nog bereikbaar voor vragen en advies.

Kraamverzorgenden hebben het volgende profiel:

 • MBO Kraamverzorging of verzorging IG, met de specialisatie voor het verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen
 • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Kraamzorg en houden hun bekwaamheid op peil
 • Aantoonbaar ervaren in de begeleiding bij het geven van borstvoeding en assisteren bij de bevalling
 • Bezitten bij voorkeur een algemeen of op kinderen gericht EHBO diploma
 • Ervaring in vroegsignalering en couveuse nazorg zijn een pré
 • Wonen in ons werkgebied
 • Zijn in het bezit van een rijbewijs en auto

Nieuwsgierig geworden naar Pryl en wil je eens persoonlijk kennismaken? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar info@pryl.nl.

Wij willen graag dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Als er iets bijzonder goed gaat òf juist niet, vragen we je dit te bespreken met de kraamverzorgende. Als je een klacht liever met iemand anders bespreekt, neem dan contact met ons of onze onafhankelijke klachtenfunctionaris op. Wij volgen de in de branche gebruikelijke klachtenprocedure met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via klachtenfunctionaris@bogeboortezorg.nl

Hieronder staat de klachtenprocedure.

1. Begripsbepalingen

Artikel 1 Begrippen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Client: een natuurlijke persoon die zorg vraagt of aan wie zorg wordt verleend.
 • Dossier: de schriftelijke of elektronisch vastgelegde gegevens met betrekking tot de verlening van de zorg aan de cliënt.
 • Huiselijke kring: Een familielid, een huisgenoot, de echtgenoot of voormalig echtgenoot of een mantelzorger.
 • Klager: de persoon die een klacht heeft ingediend.
 • Klachtenfunctionaris: de onafhankelijke functionaris die namens de zorgaanbieder belast is met de opvang van klachten van cliënten;
 • Nabestaande: i.) De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of de geregistreerde partner van de overledene; ii.) andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was iii.) degene die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet; iv.) degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding; v.) bloedverwanten van de overledene in de eerste graad en in de tweede graad in de zijlijn.
 • Vertegenwoordiger: de persoon of personen die een zorgaanbieder op grond van enige wettelijke bepaling in plaats van of naast de cliënt moet betrekken bij de nakoming van verplichtingen jegens de cliënt
 • Zorg: Zvw-zorg en andere zorg.
 • Zorgaanbieder: een instelling dan wel een solistisch werkende zorgverlener.
 • Zorgverlener: een natuurlijke person die beroepsmatig zorg verleent.
 • Zvw-zorg: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

2. Indien een organisatie wordt gevormd door een organisatorisch verband van natuurlijke personen, richten de uit deze regeling voortvloeiende verplichtingen zich tot ieder van die personen.

Toelichting: De begripsbepalingen zijn overgenomen uit artikel 1 van de Wkkgz.

2. Doel klachtenregeling

Artikel 2 Doel klachtenregeling

Deze klachtenregeling heeft als doel:

 • De individuele klager in zijn recht te zetten.
 • De zorgaanbieder zijn wettelijke plichten jegens de klager te laten voldoen.
 • Het creëren van gelijkwaardigheid tussen klager aan aangeklaagde.
 • Bij te dragen aan het komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing waarbij de relatie tussen klager een aangeklaagde hersteld kan worden.

Artikel 3 Uitgangspunten bij klachtenregeling

1. De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Het verdient altijd de voorkeur dat de klacht gezamenlijk wordt opgelost door de klager of aangeklaagde, al dan niet met inzet van de klachtenfunctionaris.
 • De klachtenfunctionaris verzorgt klachtenopvang en –bemiddeling.
 • De klager en de aangeklaagde hebben recht op bijstand en het recht om zich te laten vertegenwoordigen tijdens de procedure.
 • Bij de behandeling van de klacht wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast. Zowel de klager als de aangeklaagde krijgen de gelegenheid om toelichting te geven op de klacht en hebben recht op toelichting op de uitspraak.

3. Klachtenopvang

Artikel 4 Klager

Over een gedraging jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening kan schriftelijk een klacht worden ingediend door

 • de cliënt
 • een vertegenwoordiger van de cliënt
 • een door de cliënt gemachtigde
 • een zaakwaarnemer van de cliënt
 • een nabestaande van de overleden cliënt.

2. Voorts kan over de weigering van de zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen, door die persoon schriftelijk een klacht worden ingediend.

Artikel 5 Ontvankelijkheid van klacht

1. Een klacht niet ontvankelijk als:

 • De klacht geen betrekking heeft op de zorgorganisatie of een van haar medewerkers,
 • De klacht anoniem is ingediend,
 • De klacht zonder instemming van de cliënt is ingediend,
 • Een klacht van dezelfde aard door de zelfde klager nog in behandeling is,

e. De klacht reeds behandeld is en er geen nieuwe omstandigheden of feiten hebben voorgedaan.

f. de klacht betrekking heeft op een gebeurtenis die langer dan twee jaar geleden heeft plaatsgevonden, tenzij de klacht tevens een verzoek tot schadevergoeding betreft, in dat geval geldt de wettelijke verjaringstermijn.

4. Klachtenfunctionaris

Artikel 6 Taken en bevoegdheden klachtenfunctionaris

1. De klachtenfunctionaris:

 • informeert de aanbieder en cliënt over de klachtenregeling;
 • kan assisteren bij het indienen van een klacht;
 • zorgt dat de klacht zorgvuldig wordt onderzocht;
 • zorgt dat de klager op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht;
 • zorgt dat de behandeling van de klacht gericht is op het bereiken van een voor de klager en zorgaanbieder bevredigende oplossing.

2. De klachtenfunctionaris heeft de vrijheid haar werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de wet, de voor haar geldende beroepsnormen en taakomschrijving en zonder inmenging door de zorgaanbieder.

3. Indien de klachtenfunctionaris zich belemmert voelt in het uitoefenen van haar taak maakt zij dit bespreekbaar met de zorgaanbieder. Indien dit geen oplossing biedt meldt de klachtenfunctionaris dit bij Bo Geboortezorg.

4. Om haar taak goed uit te voeren mag de klachtenfunctionaris informatie met betrekking tot de klacht opvragen bij de zorgaanbieder.

Toelichting, Lid 2: De klachtenfunctionaris is aangesloten bij de Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg (VKIG) en sluit zich aan bij de door VKIG vastgestelde beroepsnormen en het beroepsprofiel.

Artikel 7 Klachtenfunctionaris van Bo Geboortezorg

1. Door gebruik te maken van de klachtenfunctionaris van Bo Geboortezorg geeft zorgaanbieder Bo Geboortezorg het recht een klachtenfunctionaris voor de organisatie aan te stellen.

2. Bo Geboortezorg wijst hiervoor een medewerker aan binnen haar organisatie.

3. Bo Geboortezorg zorgt ervoor dat deze medewerker haar taken onafhankelijk kan uitvoeren.

4. Indien de zorgaanbieder de klachtenfunctionaris belemmert in het uitvoeren van haar taken, en zij hier onderling niet uitkomen, zal Bo hierover in gesprek gaan met de zorgaanbieder.

5. Bo Geboortezorg zorgt dat, indien nodig, een vervangende klachtenfunctionaris beschikbaar is. Dit kan alleen als:

 • de functionaris klacht niet onafhankelijk kan behandelen.
 • de functionaris om andere redenen haar taken niet volgens deze regeling kan uitvoeren.

6. Indien er een klacht ontstaan over de klachtenfunctionaris, dient deze bij Bo te worden ingediend en zal deze volgens de hier beschreven regeling worden behandeld. De klachtenfunctionaris zal op dat moment worden vervangen volgens artikel 7 lid 5 a.

5. Zorgaanbieder

Artikel 8 Taken en bevoegdheden zorgaanbieder

1. De zorgaanbieder:

 • beoordeelt of een klacht ontvankelijk is;
 • zorgt dat de cliënt in contact kan komen met de klachtenfunctionaris;
 • is verantwoordelijk voor de behandeling van de klacht;
 • is verantwoordelijk voor het aanleggen van een dossier met betrekking tot de klacht.

6. Procedure klachtenafhandeling

Artikel 9 Indienen informele klacht

1. Een informele klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

2. Een informele klacht kan worden ingediend bij:

 • De medewerker over wie de klacht gaat,
 • Diens leidinggevende,
 • Het management, bij een klacht van algemene zin.

Toelichting Lid 2c: Als de klacht geen betrekking heeft op de medewerker of op specifieke door die persoon geleverde zorg maar op de organisatie in het algemeen, kan de klacht worden ingediend bij het management van de organisatie.

Artikel 10 Afhandeling informele klacht

1. De medewerker geeft de klager de mogelijkheid op informele wijze de gevoelens en gronden waarop de klacht is gebaseerd te bespreken. De medewerker probeert tijdens een open gesprek een oplossing te vinden en betrekt daarbij, met toestemming van die cliënt, haar leidinggevende of anderen als dit bevorderlijk is voor de oplossing.

2. Indien de klager zich in eerste instantie tot de leidinggevende wendt, geldt hetzelfde als in artikel 1 beschreven voor de leidinggevende.

3. De medewerker of leidinggevende attendeert de cliënt de op de klachtenregeling en de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtenfunctionaris.

4. De medewerker of leidinggevende onderneemt indien van toepassing stappen binnen de organisatie om herhaling van de klacht te voorkomen.

Artikel 11 Indienen formele klacht

1. Een formele klacht kan schriftelijk of digitaal worden ingediend.

2. Een klacht kan worden ingediend bij de Raad van Bestuur of een door hun aangestelde vertegenwoordiger.

3. De Raad van Bestuur bepaalt of de klacht ontvankelijk is. Indien de klacht niet ontvankelijk is laat de raad van bestuur dit binnen 1 week met opgaaf van reden weten aan de indiener.

4. Indien de klacht ontvankelijk is, stelt de raad van bestuur de indiener binnen 1 week op de hoogte van de klachtenregeling en de mogelijkheid gebruik te maken van een klachtenfunctionaris.

5. Indien de klacht niet ontvankelijk blijkt te zijn omdat deze betrekking heeft op een andere zorgaanbieder, stuurt de Raad van Bestuur de klacht door naar de betreffende zorgaanbieder. Hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd aan de cliënt.

6. De zorgaanbieder betrekt een andere zorgaanbieder in de afhandeling van de klacht indien de klacht betrekking heeft op zorg, ondersteuning of hulp die wordt verleent in samenhang met een andere zorgverlener en de klager heeft ook bij die andere zorgverlener een klacht ingediend.

Toelichting Lid 2: Artikel 7.2 van het uitvoeringsbesluit Wkkgz: De klachtenregeling waarborgt dat in behandeling zijnde klachten, indien de afhandeling namens de zorgaanbieder plaatsvindt door een of meer personen in dienst van de zorgaanbieder of door een of meer daartoe door hem aangewezen derden, ter kennis van de zorgaanbieder worden gebracht, en dat de zorgaanbieder afschrift ontvangt van de schriftelijke mededeling, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet.

Toelichting Lid: Artikel 7.3 lid 1: van het uitvoeringsbesluit Wkkgz: De klachtenregeling waarborgt dat de behandeling van een klacht die betrekking heeft op het handelen van een ander, op zorgvuldige wijze wordt overgedragen aan degene, op wiens handelen de klacht betrekking heeft, tenzij de klager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Toelichting Lid 6: Artikel 7.3 lid 2: De klachtenregeling waarborgt een gecombineerde behandeling van klachten, indien een klacht betrekking heeft op zorg die wordt verleend in samenhang met zorg, ondersteuning of hulp die een ander verleent en de klager heeft doen weten dat hij ook bij die ander een klacht heeft ingediend, tenzij de klager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 12 Afhandeling formele klacht

1. De zorgaanbieder neemt na het in behandeling nemen van de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week contact op met de klager zodat deze indien gewenst e.e.a. mondeling kan toelichten.

2. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin:

 • met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid,
 • welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en
 • binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

3. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder noodzaakt, kan de zorgaanbieder de in het tweede lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager.

4. Indien de klacht ook niet binnen de verlengde periode kan worden behandeld, geeft de Raad van Bestuur aan de klager aan wanneer zij verwachten de klacht wel te kunnen behandelen. Indien de klager hier niet op kan wachten of het hier niet meer eens is, informeert de Raad van Bestuur de klager dat deze zijn klacht kan voorleggen aan de geschillencommissie.

5. Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris is de Raad van Bestuur bevoegd om de klager voor te stellen alsnog de hulp van de klachtenfunctionaris in te schakelen. Indien de klager ingaat op dit voorstel neemt de Raad van Bestuur de klacht niet in behandeling.

6. De raad van bestuur geeft aan de klager aan dat indien de klacht niet naar dienst tevredenheid is behandeld, hij de klacht kan voorleggen aan de geschillencommissie.

Toelichting Lid 1 en 2: Artikel 17 lid 1 Wkkgz: De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Toelichting Artikel 17 lid 2 Wkkgz: Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder noodzaakt, kan de zorgaanbieder de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager.

Artikel 13 Afbreken behandeling klacht / stopzetten

De afhandeling van een klacht kan uitsluitend worden afgebroken indien de klager schriftelijk of per e-mail kenbaar maakt de klacht te willen intrekken en geen verdere behandeling gewenst is.

Artikel 14 Dossier bewaren

1. De zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris bewaren alle bescheiden met betrekking tot een klacht in een dossier. Een dossier wordt maximaal twee jaar bewaard. De zorgaanbieder is bevoegd de bewaartermijn van een dossier te verlengen.

2. Voor de documentatie met betrekking tot de klacht wordt een apart dossier aangemaakt. Documenten worden dus niet in het dossier van de cliënt bewaard.

7. Geschillencommissie

Artikel 15 Geschillencommissie

1. Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, en hier niet mee akkoord kan gaan is er een geschil ontstaan.

2. Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

3. De geschillencommissie volgt hierin haar eigen regeling.

8. Overige bepalingen

Artikel 16 Kosten

Er zijn voor de cliënt geen kosten verbonden aan klachtenbehandeling.

Artikel 17 Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze regeling en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of uit zijn/haar taak bij de uitvoering van dit hoofdstuk de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Toelichting Artikel 23 wkkgz: Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit hoofdstuk en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit hoofdstuk de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 18 Overige klacht- en meldmogelijkheden

Deze regeling laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere instanties onverlet.

Artikel 19 Openbaarmaking klachtenregeling

De Raad van Bestuur brengt deze regeling onder de aandacht van cliënten en hun vertegenwoordigers door:

 • in de zorgovereenkomst naar de regeling te verwijzen
 • hun desgevraagd een exemplaar van de regeling te verstrekken
 • de regeling op de website van de zorgaanbieder te plaatsen.

Toelichting: Artikel 13, vierde lid Wkkgz bepaalt dat de zorgaanbieder de klachtenregeling ‘op een daarvoor geschikte wijze’ onder de aandacht brengt van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze bepaling wordt hier geconcretiseerd.

Artikel 20 Onvoorziene omstandigheden

In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Bo Geboortezorg.

Artikel 21 Vaststelling, wijziging en evaluatie

1. Deze regeling is vastgesteld en kan worden gewijzigd door Bo Geboortezorg.

2. Bij wijziging van deze regeling legt Bo Geboortezorg dit ten minste voor aan de klachtenfunctionaris en een vertegenwoordiging van haar leden.

3. Bo Geboortezorg evalueert deze klachtenregeling binnen een jaar na inwerkingtreding en vervolgens zo vaak als zij dit wenselijk vindt.

4. Bo Geboortezorg betrekt bij iedere evaluatie ten minste de klachtenfunctionaris en een vertegenwoordiging van haar leden.

Datum van inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016.

Pryl biedt kraamzorg in Midden-Brabant. Dat is boven `s-Hertogenbosch tot aan de Waal met bijvoorbeeld Zaltbommel, de omgeving van Waalwijk en Tilburg en van Sint-Oedenrode tot Nuland en Geffen.

Het gaat dan over deze plaatsen, in alfabetische volgorde: Aalst, Alem, Ammerzoden, Berkel-Enschot, Berlicum, Bern, Biest-Houtakker, Biezenmortel, Boxtel, Bruchem, Cromvoirt, De Moer, Delwijnen, Den Dungen, Diessen, Drunen, Eethen, Elshout, Esbeek, Esch, Gameren, Geffen, Gemonde, Genderen, Goirle, Haaren, Haarsteeg, Haghorst, Hedel, Heesch, Heeswijk-Dinther, Helvoirt, Heukelom, Heusden, Herpt, Hilvarenbeek, Hoenzadriel, Hurwenen, Kaatsheuvel, Kerkdriel, Kerkwijk, Liempde, Loon op zand, Loosbroek, Moergestel, Nederhemert, Nieuwaal, Nieuwkuijk, Nistelrode, Nuland, Oud-Heusden, Oisterwijk, Poederoijen, Rosmalen, Rossum, `s-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sprang-Capelle, Tilburg, Udenhout, Veen, Velddriel, Vinkel, Vlijmen, Vorstenbosch, Vught, Waalwijk, Waspik, Well, Wijk en Aalburg, Zaltbommel en Zuilichem

Heb je een vraag? Bel dan met Pryl op 0411-700208. Mailen kan ook naar info@pryl.nl en post stuur je naar Pryl met als adres Torenstraat 35, 5268 AS Helvoirt.

Vragen over de verloskundige zorg kun je stellen aan jouw praktijk voor verloskunde.

Na jouw aanvraag van kraamzorg via onze website, hebben wij even tijd nodig om de aanvraag te beoordelen. Je krijgt van Pryl binnen een paar dagen een mail van bevestiging of afwijzing. Bijvoorbeeld Hotmail en Live sturen onbekende afzenders (en dat is Pryl misschien) naar je reclame of spam mailbox. Als je niet binnen enkele dagen van Pryl bericht hebt gekregen over de aanvraag van kraamzorg, kun je daar eens kijken.

Mocht je vragen hebben, stuur dan een mail naar info@pryl.nl